GDPR

Politica de confidenţialitate

1. Informații generale
www.spitalhateg.ro administrat de Miclosoni Dana, cu sediul în loc. Hațeg, jud.Hunedoara, str. Tudor Vladimirescu, nr.7, CUI 4375011 în calitate de Operator de Date Personale, prelucrează datele dumneavoastră în corcodanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR, www.spitalhateg.ro are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre voi.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

2. Definiții
• date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
• prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
• stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
• sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
• operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
• persoane împuternicite de operator- adică persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
• terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
• destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
• date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
• date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
• date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
• DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection Officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR - General Data Protection Regulation).
• GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.

3. Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora
Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin intermediul site-ului nostru, putem colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.
Administrăm în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.
Folosim datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, configurația browser-ului și locația dumneavoastră, în următoarele scopuri (vezi Politica de cookie):
– Pentru personalizarea paginilor
– Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta nevoilor dumneavoastră.
– Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.

4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți utilizator al site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de autentificare / contact / întrebări / reclamații / facturare / retur de marfă etc.; în general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră.

5. Scopurile și temeiurile de prelucrării
Dacă sunteți utilizator al www.spitalhateg.ro prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
a) – pentru secțiunea Contact: nume, e-mail.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Nu sunteți obligați să ne furnizați datele, însă prin refuzul dvs. nu vom putea să vă răspundem.
b) – pentru autentificare pe site: nume, prenume, e-mail.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
c) - pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site .
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

6. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Datele cu caracter personal vor putea fi ținute de către Instituție și după îndeplinirea scopurilor pentru care acestea au fost colectate inițial, în măsura în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu respectarea prevederilor GDPR (art. 89), sub rezerva punerii în aplicare de către Instituție de măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate în vederea respectării și garantării drepturilor și libertăților persoanelor vizate.
După îndeplinirea scopurilor pentru care datele cu caracter personal au fost colectate (și în lipsa aplicabilității situațiilor menționate la paragraful anterior), datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate din bazele de date/sistemele de evidență ale Instituției (atât electronice, cât și în format letric/hârtie), cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a Politicii de stocare (retenție) a datelor personale a Instituției.

7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Datele Personale vor putea fi comunicate, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:
• societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat;
• furnizori de software și/sau echipamente;
• instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competențe să cerceteze
săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora,
• furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorilor, ce oferă asistentă în vederea
furnizării, activării, instalării, operării, asigurării mentenanței echipamentelor și serviciilor furnizate de oricare dintre Operatori.

Personale în cadrul Uniunii Europene/Zona Economică Europeană se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca și Operatorii. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a Contractului va fi necesar transferul Datelor Personale către destinatari din afara Uniunii Europene/Zona Economică Europeană sau a statelor care nu oferă un grad de protecție adecvat, Operatorii vor solicita respectivilor destinatari să protejeze Datele Personale în conformitate cu cerințele legislației europene.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

8. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara României.

9. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Instituția noastră îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal conform prevederilor legale aflate în vigoare.
În ciuda măsurilor luate pentru protejarea datelor dvs., vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terți părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de responsabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

10. Drepturile persoanelor fizice
• Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.
• Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor între Operatori.
• Dreptul de a fi uitat (art.17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul.
• Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări.
• Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată.
• Dreptul de a rectifica Datele (art.16): Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit.
• Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date.
• Dreptul de a se opune la profilări (art. 21): Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automata.

11. Linkuri către alte website-uri
Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care nu le controlam. După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor instituții. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

Atenție! Vă rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți ca abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.
Datele de contact ale Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
12. Contact
Informațiile prezentate au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre natura, utilizarea si administrarea datelor cu caracter personal utilizate de site-ul nostru.

13. Modificări ale politicii
Această politică se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare .
Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Ultima actualizare:19.12.2022

Politica cookies

Acest site folosește cookies!

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a informa utilizatorul despre plasarea, utilizarea și administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul www.spitalhateg.ro, administrat de Miclosoni Dana, cu sediul în localitatea Hațeg, jud.Hunedoara, str. Tudor Vladimirescu, nr.7, CUI 4375011.
Această politică se completează cu politica cu privire la protecția datelor cu caracter personale pe care o puteți găsi în Politica de Confidențialitate a site-ului , pe care vă încurajăm să o citiți, aceasta incluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date, drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora etc.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile ce urmează:
Acest website folosește cookie-uri proprii cât și cookie-uri adăugate de terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
În ceea ce numim "web modern" sau "web 2.0", cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet.
Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat site-ul, data și ora, păstrarea opțiunilor/setărilor (inclusiv memorarea acestora) și păstrarea preferințelor mai vechi prin accesarea diferitelor butoane/funcții.
Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse în anumite pagini pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută.

1. Ce este un "cookie"?
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" ori pur și simplu "cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este trimis printr-o solicitare emisă de către web-server pe care este găzduit site-ul, către browser-ul utilizatorului (Ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome etc.) și este complet "pasiv", în sensul că nu conține programe software, viruși sau spyware și nici nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului.
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului ce este asociat în mod unic cu domeniul pe care este găzduit site-ul care l-a trimis către browser-ul utilizatorului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată și doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou, și numai în momentul în care utilizatorul se întoarce pe site-ul asociat webserver-ului respectiv.
Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și nici nu pot identifica personal utilizatorii de internet.

2. Tipuri de cookie-uri
2.1. Cookie-uri specifice unei sesiuni online
Paginile web nu au memorie. Un utilizator care navighează de la o pagină web la alta va fi considerat de către site-ul web drept un nou utilizator. Cookie- urile specifice unei sesiuni stochează, de regulă, un identificator care permite utilizatorului să treacă de la o pagină web la alta fără să fie nevoie să introducă de fiecare dată informațiile de identificare (nume de utilizator, parolă, etc). Astfel de cookie-uri sunt utilizate la scară largă de către site-uri comerciale, spre exemplu, pentru a ține evidența produselor adăugate de către un utilizator în coșul de cumpărături. Atunci când utilizatorul vizitează o anumită pagină a unui catalog de produse și selectează anumite produse, cookie-ul reține produsele selectate și le adaugă în coșul de cumpărături, care va conține toate produsele selectate în momentul în care utilizatorul dorește să părăsească pagina.
Cookie-urile specifice unei sesiuni sunt stocate în memoria calculatorului utilizatorului doar pe durata unei sesiuni de navigare pe Internet și sunt șterse în mod automat în momentul în care browser-ul este închis. Pot deveni inaccesibile și dacă sesiunea a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp (de regulă, 20 de minute).

2.2. Cookie-uri permanente, persistente sau stocate
Cookie-urile persistente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă. Aceste cookie-uri pot reține preferințele utilizatorului pentru un anumit site web, astfel încât acestea să poată fi utilizate în cadrul altor sesiuni de navigare pe Internet.
Pe lângă informațiile de autentificare, cookie-urile persistente pot reține și detalii referitoare la limba și tema selectate pe un anumit site web, preferințe privind meniul unui site, pagini favorite în interiorul unui site, etc. Atunci când utilizatorul accesează un site pentru prima dată, acesta este prezentat în modul implicit. Ulterior, utilizatorul selectează o serie de preferințe, care sunt apoi reținute de către cookie-uri și folosite atunci când utilizatorul accesează din nou site-ul. Spre exemplu, un site web își oferă conținutul în mai multe limbi. La prima vizită, utilizatorul selectează limba engleză, iar site-ul reține această preferință într-un cookie. Atunci când utilizatorul vizitează din nou site-ul respectiv, conținutul va fi afișat automat în limba engleză.
Cookie-urile persistente pot fi folosite pentru identificarea utilizatorilor individuali și, astfel, pentru analizarea comportamentului online al utilizatorilor. Ele pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori ai unui site web, timpul (în medie) petrecut pe o anumită pagină, și, în general, performanțele unui site web. Aceste cookie-uri sunt configurate pentru a putea urmări activitățile utilizatorilor pentru o perioadă îndelungată de timp, în unele cazuri fiind vorba chiar despre ani.

2.3. Cookie-uri flash
Dacă utilizatorul are Adobe Flash instalat pe calculator, mici fișiere pot fi stocate în memoria respectivului calculator de către site-uri web care conțin elemente Flash (cum ar fi clipuri video). Aceste fișiere sunt cunoscute sub numele de „local shared objects” sau „cookie-uri flash” și pot fi utilizate pentru aceleași scopuri ca și cookie-urile obișnuite.
Atunci când cookie-urile obișnuite sunt șterse prin intermediul funcțiilor unui browser, cookie-urile flash nu sunt afectate. Astfel, un site web care utilizează cookie-uri flash poate să recunoască un utilizator cu ocazia unei noi vizite, dacă datele specifice cookie-urilor șterse au fost reținute și într-un cookie flash.
Întrucât cookie-urile flash nu sunt stocate în calculatorul utilizatorului în aceeași manieră în care sunt stocate cele obișnuite, ele sunt mai dificil de identificat și de șters. Băncile și site-urile de natură financiară folosesc astfel de cookie-uri tocmai pentru acest motiv. Pentru că sunt dificil de identificat, aceste cookie-uri sunt stocate în calculatoarele utilizatorilor pentru a permite autentificarea utilizatorilor și a preveni fraudele, deoarece eventualii infractori pot deține numele de utilizator și parola pentru autentificare, dar nu au acces la calculatorul utilizatorului. Astfel, cookie- urile acționează ca un al doilea nivel de autentificare, pe lângă numele de utilizator și parolă.

2.4. Cookie-uri first party vs cookie-uri third party
Fiecare cookie are un „proprietar” – site-ul web/domeniul Internet care plasează respectivul cookie.
Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browser-ului). Spre exemplu, dacă utilizatorul vizitează www.xxx.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul său este www.xxx.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.
Un cookie third party (terță parte) este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț - spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, dacă utilizatorul vizitează www.xxx.ro dar cookie-ul plasat pe calculatorul său are ca domeniu www.yyy.ro, atunci este vorba despre un cookie third party.
Grupul de Lucru Articolul 29 (alcătuit din autoritățile naționale pentru protecția datelor din statele membre ale Uniunii Europene) consideră că, din punct de vedere juridic, și având în vedere legislația europeană, noțiunea de „cookie third party” se referă la un cookie plasat de către un operator distinct față de cel care operează site-ul web vizitat de către utilizator. Cookie-urile third party nu sunt strict necesare utilizatorului care accesează un site web, întrucât ele sunt, de regulă, asociate unui serviciu distinct față de cel care a fost „solicitat” în mod explicit de către utilizator (prin accesarea site-ului web).

3. Fișiere cookies pe care le folosim

Cookie-uri necesare: cookie-urile necesare ajută la utilizarea unui site web prin activarea funcțiilor de bază precum navigarea pe pagină și accesul la zone sigure ale site-ului. Site-ul nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.
Cookie-uri statistice: cookie-urile statistice îi ajută pe proprietarii de site-uri să înțeleagă cum interacționează vizitatorii cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
Cookie-uri de marketing: cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și interesante pentru fiecare utilizator și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.
Cookie-uri neclasificate: cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri pe care suntem în proces de clasificare, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.


4. Avantajele cookie-urilor
Un cookie conține informații care fac legătura între un browser (utilizatorul) și un web-server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile website-urilor de a oferi servicii confortabile utilizatorilor. Exemple - preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului sau publicitate relevantă etc.

5. Durata de viață a unui cookie
Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune ("session cookies") și nu sunt reținute după ce utilizatorul părăsește site-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site ("cookie-uri permanente"). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

6. Tipul de informații stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browser-ul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet. Ex: setările privind limba în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui user autentificat în contul de membru ori contul de mail, securitatea online, păstrarea și memorarea unor setări etc.

7. Importanța cookie-urilor pentru Internet
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase, adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de utilizat.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs. evidențiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
- Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului - categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
- Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor - reținerea parolelor, preferințele privind limba (Ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
- Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
- Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor - limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
- Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.
- Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics - cum sunt confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de conținut este vizualizat mai mult și modul cum un utilizator ajunge pe site (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru o îmbunătățire în beneficiul utilizatorului.

8. Securitatea și problemele legate de confidențialitate
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc un format de tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula sau replica din nou. Întrucât nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite în scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât și pe mai multe website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

9. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Având în vedere că protecția identității este foarte importantă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe care sunt eventualele probleme ce pot apărea în legătură cu cookie-urile. Întrucât prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (Ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere.
Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

10. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate și cele mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe website-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: YouTube, Gmail, Yahoo, Google și multe altele.

11. Câteva sfaturi care vă pot asigura să navigați fără griji cu ajutorul cookie-urilor:
Particularizați-vă setările browser-ului în privința cookie-urile pentru a stabili un nivel confortabil al securității. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul, este varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicațiile antispyware. Multe dintre aplicațiile pentru detectarea și prevenirea spyware-ului includ detectarea atacurilor de pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul să acceseze site-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului ori să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu actualizat (updatat). Cele mai multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale unor versiuni vechi de browsere.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari website-uri de pe Internet, locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

12. Gestionarea, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite website-uri impracticabile sau dificil de vizitat și utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi sau vedea publicitate online.
Este posibilă setarea browser-ului pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate ori puteți seta browser-ul să accepte cookie-uri doar de la un website anume. Dar, spre exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.
Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "Opțiuni" sau în meniul de "Preferințe" al browser-ului dvs.
Informații detaliate referitoare la modalitățile de gestionare, dezactivare și ștergere a cookie- urilor prin utilizarea setărilor broswer-ului folosit pentru navigarea pe Internet sunt disponibile la următoarele adrese:
- pentru OPERA : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies ;
- pentru Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro ;
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile
- pentru Internet Explorer 8: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8;
- pentru Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9 ;
- pentru Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10.

13. Modificări ale politicii
Această politică se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare .
Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Ultima actualizare:19.1.2022